1. Nabídka   spolupráce   prostřednictvím   webových   stránek   www.podnikej-doma.cz   je   podmíněna   ze   strany Provozovatele   poskytnutím    Vašich   osobních   údajů   jméno,   příjemní,    e-mailová   adresa,   telefonní   číslo, informace  o  vzdělání  a  zkušenostech.  Pokud   tyto  Vaše   osobní  údaje  Provozovateli  poskytnete, ten s  nimi s  Vaším   souhlasem  bude  nakládat   v  souladu  s  ustanoveními   zákona č. 101/2000 Sb.  v platném a v souladu s   dalšími  platnými  zákony  České  republiky,  které  tuto oblast upravují. Zájemce souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů.
 2. Provozovatel  v  oblasti   svých  předmětů činností  spolupracuje  s dalšími společnostmi a dalšími osobami. Tyto subjekty,   pokud   jsou  k   tomu  oprávněné,   mohou  nakládat   s   osobními   daty   Uživatele,  přičemž   s   těmito  informacemi   mohou  nakládat  a  zpracovávat   je   pouze   při   plnění  svých  povinností a nesmí je použít k jiným účelům. Tyto subjekty nebudou žádné osobní údaje Uživatelů přechovávat ani evidovat. Budou mít  k nim  pouze přístup v systému Provozovatele a  to  jenom   v  rámci spolupráce.
 3. Provozovatel   neprodává,  nepřevádí  a   nesděluje   osobní   data   Uživatele  třetím  osobám.  Třetím  osobám   je může  Provozovatel   předat pouze s předchozím souhlasem Uživatele. Je  však povinností Provozovatele osobní údaje  Uživatele  poskytnout   orgánům  státní  správy  jako  je  např.  Policie  ČR,  Finanční   úřady  atd.   pokud  by v rámci soudního a jiného právního a správního řízení byly těmito orgány vyžádány.
 4. Osobní  údaje  jsou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Pokud  se  Uživatel obrátí na Provozovatele  se žádostí  o podání  informace  o  zpracování  jeho  osobních  údajů,  je  Provozovatel  povinen  mu  tuto  informaci  podat. Za tuto   činnost   má  Provozovatel   právo    požadovat   přiměřenou   úhradu   nepřevyšující   náklady   nezbytné   na poskytnutí informace.
 5. Uživateli  se  po   vepsání  svých osobních údajů do  formuláře Provozovatele zobrazí  rekapitulace jeho údajů, kde bude link
  • a) na vymazání nebo upravení těchto údajů ze systému Provozovatele,
  • b) na provedení rekapitulace a zaslání emailem a
  • c) vytištění.
  Link  na  odvolání  souhlasu,  vymazání  osobních  údajů   Uživatele  má  Uživatel   na   každé  emailové   zprávě Provozovatele. Pro odvolání  souhlasu  či  pro  změnu osobních údajů Uživatele je možné napsat na emailovou adresu: info@beincharge.net

Ing. Lenka Ondoková, Ph.D.

Humpolec 39601

lenka.ondokova@obemail.com

04403401